قرمز سبز آبي خاکستري
هيچ مال از خرد سودمندتر نيست ، و هيچ تنهايى ترسناكتر از خود پسنديدن ، و هيچ خرد چون تدبير انديشيدن ، و هيچ بزرگوارى چون پرهيزگارى ، و هيچ همنشين چون خوى نيكو ، و هيچ ميراث چون فرهيخته شدن ، و هيچ راهبر چون با عنايت خدا همراه بودن ، و هيچ سوداگرى چون كردار نيك ورزيدن ، و هيچ سود چون ثواب اندوختن ، و هيچ پارسايى چون باز ايستادن هنگام ندانستن احكام ، و هيچ زهد چون نخواستن حرام ، و هيچ دانش چون به تفكر پرداختن ، و هيچ عبادت چون واجبها را ادا ساختن ، و هيچ ايمان چون آزرم و شكيبايى و هيچ حسب چون فروتنى ، و هيچ شرف چون دانايى ، و هيچ عزت چون بردبار بودن ، و هيچ پشتيبان استوارتر از رأى زدن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت