قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، روز قيامت به سه تن لبخند مي زند :كسي كه شبانه برمي خيزد و نماز مي خواند، مردمي كه براي نماز، صف مي بندند ؛ و مردمي كه براي پيكار با دشمن صف مي بندند. [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت