بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ چقدر زود مرگ مرا فراگرفت.چقدر آرام جان کندم.از آن روز که تو را از من گرفتند و مرا به خاک سرد غم سپردند از همان روزنفسهايم براي نبودن به شماره افتاد........م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر