بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ برگ گل هم که باشي ،زيره لگدمالهاي قدرنشناسي ها ،ميشوي؛ يک برگ خشکيده و بي روح.که گاه گاهي بادهاي سردپاييزي توراباخود به اين و آن سو ميبرند و تو شايد تنها به همان پروازهاي کوتاه دلخوش بماني.پروازهايي با بالهاي سرد پاييز.........م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا