قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند سبحان، سه چيز را دوست مي دارد :به جا آوردن حقوقش، فروتني براي خلقش، و نيكوكاري به بندگانش . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت