بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ دنيا بسيار عجيب است تمام وسعتش يک قلب است...اگرقلب انسان شادباشد دنيا هم زيبا و بزرگ جلوه ميدهد اما اگر قلب انسان ناراحت وغمگين باشد ، همان دنياي بزرگ و زيبا ، تنگ و تاريک و کوچک ميشود.مخصوصا اگر شخص بيمارباشد ....آنقدردنيا برايش تنگ و تاريک است که از جامه ي تنش هم تنگتر ميشود ...دوست دارد اين جامه ي تنگ را بدرد و يک نفس راحت بکشد...عجب دنياي عجيبي!!!!!........م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
با آرزوي شفاي تمامي بيماران
ممنونم.اللهي آمين....
تسبیح دیجیتال