قرمز سبز آبي خاکستري
چون دنيا به كسى روى آرد ، نيكوييهاى ديگران را بدو به عاريت سپارد ، و چون بدو پشت نمايد ، خوبيهاى او را بربايد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت