بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ اينکه روزي هزارخار پاي دلم را ميزند براي اين است که درحال حاضر . . .بهترين راه را انتخاب کرده ام '.م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
گاهي سختترين راه، بهترين راه ميشود
.:آيينه:.
اوهوم..
ساعت دماسنج