قرمز سبز آبي خاکستري
«خداوند كسي را كه نافرماني اش كند، دوست نمي دارد» . آن گاه حضرت اين شعر را برخواند : خدا را مي كني و باز اظهار دوستي او را مي نمايي ؟! [محمّد ابي عمير - كسي كه خود از امام صادق عليه السلام شنيده بود برايم نقل كرد كه ايشان مي فرمود]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت