بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ آدم بعضي وقتا.... نه، بيشتر وقتا نميتونه همه چيو بگه! يه چيزايي و يه آدمايي روحتو له ميکنند خورد ميکنند. ولي هيچي به هيچکس نميتوني بگي. اممممم عزت نفست اجازه نميده؟! آدمش نيست؟! نه نه.... فقط آدم به انتهاي خط که برسه هميشه سکوت ميکنه، يه نفس تازه ميکنه ،کمي فکر ميکنه ،بعدشم بلند ميشه به راه ادامه ميده. خو بنده خدا چکار کنه!؟ خو چاره چيه؟!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شب همگي خوش
ساعت دماسنج