قرمز سبز آبي خاکستري
عمل كننده بي بصيرت، مانند رونده در بيراهه است . هر چه تندتر رود، ازمقصد دورتر شود . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت