قرمز سبز آبي خاکستري
كسي كـه خويشتن را نشناسـد، از راه نجـات دور افتـد و در گمراهي ونادانيها درافتد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت