قرمز سبز آبي خاکستري
دانشها چهار گونه اند : دانش فقه براي دين، دانش پزشكي براي تن، دانشنحو براي زبان و ستاره شناسي براي شناخت زمان . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت