قرمز سبز آبي خاکستري
از يكديگر مَبُريد و به يكديگر پشت مكنيد و با يكديگر دشمني و كينه مَوَرزيد و برادر هم باشيد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت