قرمز سبز آبي خاکستري
دانش به فراواني آموختن نيست، بلكه نوري است كه در دل آنكه خدا هدايتش را بخواهد، مي تابد . پس هرگاه در پي دانش بودي، ابتدا جوهره بندگي را در جانت بجوي و با به كار بستن دانش آن را به دست آور و فهم را از خدا بطلب تا به تو بفهماند . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت