قرمز سبز آبي خاکستري
هركس در هر شب جمعه، سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست بدارد و محبوب همه مردمانش گرداند، و هرگز در دنيا گرفتار درويشي، فقر، درماندگي و هيچ آفتي از آفات دنيا نخواهد شد و از همراه ان اميرمؤمنان خواهد بود. اين سوره، ويژه اميرمؤمنان است وكسي در آنْ شريكش نيست. [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت